ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ОПЕРАТОРІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ НАНОПОРОШКІВ СИЛІЦИДІВ І НІТРИДІВ МЕТАЛІВ ТА СТАН ЇХНЬОЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

Солоха Н.В. (2015) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ОПЕРАТОРІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ НАНОПОРОШКІВ СИЛІЦИДІВ І НІТРИДІВ МЕТАЛІВ ТА СТАН ЇХНЬОЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. Український журнал з проблем медицини праці (2(43)). с. 18-25. ISSN 2223-6757

[img] Text
4_2(43)_2015.pdf

Download (1247Kb)

Резюме

Вступ. Нанотехнології та наноматеріали сьогодні стрімко впроваджуються практично в усі галузі промисловості й, відповідно, збільшується кількість працівників, які контактують з нанооб’єктами у виробничих умовах. Наночастки та наноматеріали набувають характеру нового антропогенного чинника, який може характеризуватися потенцій-ною небезпекою для здоров’я не тільки працюючих, а й в цілому для населення та стану екологічних систем. Мета дослідження. Вивчення гігієнічних особливостей умов праці операторів, зайнятих виробництвом нанопо-рошків силіцидів і нітридів тугоплавких безкисневих сполук металів, клініко-лабораторне обстеження стану гепа-тобіліарної системи і щитоподібної залози операторів, розробка на цій основі профілактичних рекомендацій. Матеріали та методи дослідження.Технологічні процеси термічного синтезу й високоенергетичної механоактива-ції композитних нанопорошків нітриду титану та силіцидів металів. Гігієнічна оцінка фізичних чинників (пилу нанопорошку, шуму, мікроклімату) на робочих місцях операторів. Фізіолого-гігієнічна оцінка праці операторів – визначення важкості та напруженості трудового процесу. Клінічне обстеження: визначення активності ферментів АЛТ, АСТ, загального білірубіну, холестерину, глюкози в крові оператора. Ультразвукове дослідження структурних змін печінки методом УЗД. Результати. Встановлено, що робота операторів пов’язана з впливом фізичних факторів виробничого серед-овища: хімічного пилу, шуму, температури, вологості, інфрачервоного випромінювання, провідним є вміст наночастинок у повітрі робочої зони. Трудовий процес операторів за ступенем тяжкості відповідає класу 1 (оптимальний, легке фізичне навантаження), а напруженості класу 3.1. (шкідливий 1 ступеня). Показано, що в операторів зростають показники АлАт, АсАт, показники ліпідного та вуглеводного обміну, збільшуються роз-міри щитоподібної залози. Висновки. Провідним виробничим фактором є наявність пилу нанокристалічних порошків силіцидів хрому, молібдену, танталу та нітриду титану в повітрі робочої зони. Праця операторів за ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» відповідає класу 3.1. Клінічна оцінка стану гепатобіліарної систе-ми показала зміни з боку АЛТ, АСТ та зниження коефіцієнта де Рітіса. Підвищення АЛТ, АСТ поєднувалися зі змінами показників ліпідного обміну (гіперхолестеринемія) та вуглеводного обміну (гіперглікемія). Застосування методу ультразвукової діагностики не виявило структурних змін з боку печінки в даної групи працівників, проте були виявлені суттєві структурні зміни з боку щитоподібної залози. На основі проведених гігієнічних і клініко-статистичних методів було розроблено гігієнічні рекомендації.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6:616.36-008.6:616.441
Ключові слова: нанопорошки, нітрид титану, силіциди молібдену, хрому, танталу, термосинтез, високоенергетична механоактивація, функціональний стан гепатобіліарної системи, нанопорошки, нитрид титана, силициды молибдена, хрома, тантала, термосинтез, высокоэнергетическая механоактивация, гепатобилиарная система, щитовидная железа, nanopowders, titanium nitride, silicides of molybdenum, chromium, tantalum, thermosynthesis, high energetic mechanic activation, hepatobiliary system
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
7. Організація виробництва > 7.1. Технологічні процеси
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Січ 2016 13:23
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3237

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу