ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НЕЙРОЦИТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІНТРАТРАХЕАЛЬНОЇ ІНСТИЛЯЦІЇ НАНОЧАСТИНОК ВИСОКОДИСПЕРСНОГО АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Діденко М.М., Стежка В.А., Зінченко В.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НЕЙРОЦИТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІНТРАТРАХЕАЛЬНОЇ ІНСТИЛЯЦІЇ НАНОЧАСТИНОК ВИСОКОДИСПЕРСНОГО АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМУ. Український журнал з проблем медицини праці (4(37)). с. 54-61. ISSN 2223-6757

[img] Text
7.pdf

Download (506Kb)

Резюме

Вступ. Одним із найнебезпечніших проявів загальнотоксичної дії різних за походженням наночастинок (НЧ) незалежно від джерел та шляхів надходження до організму (з повітрям, водою, їжею, ліками, з одягу) є їхня транслокація до внутрішнього середовища і розподіл між органами, включаючи легені, серце, печінку, селезінку, сіменники та мозок. Стосовно механізму проникнення НЧ до мозку дискутуються два можливих шляхи: 1) безпосередньо через гематоенцефалічний бар’єр; 2) через назальні нерви. Мета дослідження. Вивчити особливості токсикодинамічного впливу НЧ високодисперсного аморфного кремнезему різних розмірів на морфофункціональний стан нейроцитів головного мозку щурів після одноразової інтратрахеальної інстиляції у вигляді суспензій. Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 128 щурах-самцях Вістар з вихідною масою тіла 190–200 г, які були розподілені на контрольну та три дослідні групи. Досліджували морфофункціональний стан нейроцитів глибоких шарів кори великих півкуль головного мозку щурів після одноразової інтратрахеальної інстиляції під етаміналовим наркозом (3,0 мг/200 г маси тіла) НЧ високодисперсного аморфного кремнезему трьох розмірів (А300 – 9 нм, А100 – 38 нм, А50 – 87 нм) у дозах, стандартизованих по: питомій площі поверхні (0,25 м2), що забезпечувало контакт НЧ з 25 % поверхні альвеол (серія S); їхній кількості (1000 НЧ/1 клітину альвеолярної поверхні легень, 3,0·1011/щура, серія N); масі речовини (25 мг/щура, серія M). Зрізи глибоких шарів великих півкуль головного мозку щурів забарвлювали гематоксиліном і еозином та тіоніном по Нісслю. Результати. Встановлено, що всі НЧ, незалежно від їхнього розміру та концентрацій, що досліджувалися, викликали структурні зміни в нейроцитах та окремих зонах їхньої цитоплазми, які можна звести до трьох типів: а) підвищення функціональної активності нейроцитів, яке підтверджувалося частковим хроматолізом базофільної речовини і краєвою та перинуклеарною вакуолізацією цитоплазми та частковим її гіперхроматозом при збереженні структури ядра і ядерця (НЧ усіх кремнеземів, серії S, N, M); б) гальмування, зниження, або часткове припинення функціональної активності нейроцитів, про що свідчили краєвий або центральний хроматоліз базофільної речовини цитоплазми з частковим лізисом хроматину ядра, або різке гіперхромне забарвлення цитоплазми (НЧ усіх кремнеземів, серії S, N, M); в) дистрофічні та некробіотичні зміни, які проявлялися тотальним хроматолізом базофільної речовини в цитоплазмі з пікнозом ядра, яке розташоване ектопічно (через 4 місяці, НЧ кремнеземів A100S, A300S, A100N), перинуклеарним набряком, появою в цитоплазмі нейроцитів крупних вакуолів, що призводило до ектопії ядра (через 4 міс, НЧ кремнезему А100М), зморщеними нейроцитами та нейроцитами- «тінями», як свідченням незворотності їхнього ушкодження (через 1 місяць, НЧ кремнеземів A50S, A100S, A300S, A300N; через 4 міс, НЧ кремнеземів A50M, A50S, A300M). Перші два типи (а, б) зміни функціонального стану нейроцитів супроводжувалися проліферацією нейрогліальних клітин, що, виходячи з їхньої захисної фізіологічної ролі відносно нейроцитів, свідчить, з одного боку, за наявність несприятливого хімічного впливу, а з іншого, за розвиток компенсаторно-пристосувальних процесів у центральній нервовій системі. Другий та третій типи (б, в) структурних змін у нейроцитах поєднувалися зі зменшенням відносної кількості нейрогліальних клітин і значно частіше виявлялися в щурів через 1 та 4 міс експерименту, вказуючи на підсилення токсичного впливу НЧ на тканину мозку

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 546.28+577.115/.15+581.4+615.9:001.5
Ключові слова: нейроцити головного мозку, мікроглія, наночастинки (9, 38, 87 нм), високодисперсний аморфний кремнезем, інтратрахеальна інстиляція, щури-самці Вістар,нейроциты головного мозга, микроглия, наночастицы (9, 38, 87 нм), высокодисперсный аморфный кремнезем, интратрахеальная инстилляция, крысы-самцы Вистар, brain neurocytes, microglia, nanoparticles (9, 38, 87 nm) of high disperse amorphous cilica, intratracheal instillation, Vistar male rats
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Центральні органи виконавчої влади
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 29 Січ 2014 11:14
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2732

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу